Van der Avoird administratieve en financiële diensten

Privacyverklaring

Van der Avoird Administratieve en Financiële Diensten, gevestigd aan Linderveldweg 27, 7925 PS  Linde (Dr), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Linderveldweg 27, 7925 PS  Linde (Dr)

P.J. van der Avoird is de Functionaris Gegevensbescherming van Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten. Hij is te bereiken via emailadres: info@avoirdadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van voor u te verrichten werkzaamheden, waaronder, maar niet uitsluitend, kunnen vallen financiële en fiscale dienstverlening en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens, die we van u verwerken zijn:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer (vast en mobiel)
– E-mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum/Geboorteplaats
– Adres/Woonplaats
– Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
– Financiële gegevens, zowel zakelijk als prive
– BSN van de betrokkene
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of onze werkzaamheden hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@avoirdadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De doeleinden waarvoor bovengenoemde persoonsgegegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:

– De werkzaamheden cq de te verlenen diensten te leveren, waartoe u ons opdracht heeft gegeven
– Het aan u verstrekken en voorzien van informatie
– De afhandeling van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen , zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten hanteert voor het klantdossier een bewaartermijn van in beginsel vijf jaar. Als er een gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren kan hiervan worden afgeweken. De administratie en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen worden gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar bewaard om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht. Overige contactgegevens worden gedurende twee jaar na het laatste contact bewaard, tenzij u een eerder verzoek bij ons indient om deze te verwijderen

Geheimhouding/ Delen van persoonsgegevens met derden
Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten en de personen die in dienst zijn dan wel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerken de persoonsgegevens slechts in het kader van de overeengekomen werkzaamheden, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen en zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten zal persoonsgegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht van u hebben verkregen en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, conform artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@avoirdadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@avoirdadvies.nl.

Datalek
Zo spoedig mogelijk nadat wij kennis nemen van een incident of datalek van persoonsgegevens dat nadelige gevolgen heeft voor een betrokkene stellen wij de betrokkene hiervan op de hoogte en wel inzake de aard van het incident of het datalek, de getroffen persoonsgegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen en de maatregelen die zijn of worden getroffen. Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten zal, indien vereist ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten
Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Van der Avoird Adm. & Fin. Diensten – Privacyverklaring AVG- v1- mei 2018